Teknokar
yükleniyor...
KAYDIR
SCROLL

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

TEKNOKAR

KVKK AYDINLATMA METNİ

Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.; ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.’nde toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.’nin “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş., Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.; İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi, Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi, İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri Kişisel Veriler, Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından başta ürünlerin tanıtımı, proje teklifi, satımı/pazarlanması ve/veya satış ve ürün teslimi sonrası kullanımı/uyumlaştırılması bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.’nin sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş., Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel Verileriniz Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından işbu Aydınlatma Metninde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır. Veri Sahibinin Hakları T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir: Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler. Veri Sahibinin Başvurusu Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kurumsal@teknokar.com elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş. tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.
Adres : Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Hezarfen Ahmed Çelebi Bulvarı No:45/1-2-3 Kahramankazan/Ankara-Türkiye
E-Posta: kurumsal@teknokar.com
Tel: +90 312 265 0560 Fax: +90 312 265 0560